اولین دستگاه سونوگرافی در تبریز که در رادیولوژی اذربایجان توسط دکتر حامد برقی استفاده میشد که قرار است به موزه برود

اولین دستگاه رادیولوژی
اولین دستگاه سونوگرافی در تبریز که در رادیولوژی اذربایجان توسط دکتر حامد برقی استفاده میشد که قرار است به موزه برود
  • نویسنده : parsxray